Trafiksäkerhetspolicy för XL Flytt

All personal, verksam inom vårt företag eller därtill knuten underleverantör, skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m. fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt företag agerande.

miljo

Detta innebär följande:

>  Fordonen skall var i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.

>  Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordon såväl avseende vägbelastning som framförande.

>  Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.

>  Bilbälte skall alltid användas.

>  System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.

>  All personal som framför fordon skall vara drogfri.

>  All personal skall fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.

>  En bra personalvård skall bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete. Alla nyanställda skall informeras om företagets  trafiksäkerhetspolicy.